Home

Ik werk aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, voor nu en straks. Door nieuwe concepten, samenwerkingsvormen en programma’s te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, water, biodiversiteit en de bodem. Ik betrek en verbind partijen die daarbij nodig zijn. Alleen samen kunnen we een aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde woonomgeving ontwikkelen en houden. Iedereen is nodig.

Ruim 10 jaar richt ik mij op het structureel betrekken van de woningcorporaties. Zij zijn medeprobleemeigenaar en zeer betrokken bij het wel en wee van hun huurders. Sinds 2020 ben ik programmamanager in Breda gekoppeld aan de prestatieafspraken. In 2023 start ik als mede-kwartiermaker voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Een ander spoor betreft de tuinbranche (centra en leveranciers). Inmiddels zijn zij o.a. via de Klimaatpleinen goed aangehaakt. Voor de medewerkers én de klanten zijn voor het vergroenen van tuinen infobladen gemaakt. Deze zijn voor iedereen bruikbaar. Natuur- en duurzaamheidscentra en stadsboerderijen en kinderen vormen de derde route. Ook het maken van kinderboekje De Tuin met Stip hoort daarbij.

Daarnaast zijn er zijpaden. Zoals het maken van een ontwerp voor het RESuitwerkingsgebied Kijfhoek in Zwijndrecht (2022). Met bewoners en stakeholders is samen gebouwd aan een gedragen voorstel waarbij meerdere gebiedsdoelen worden gerealiseerd, zoals natuurontwikkeling, kwaliteit van het landschap, recreatieve mogelijkheden. En mijn inzet in mijn eigen gemeente Dordrecht als bestuurslid van Stichting DE STAD, waarbij we met de bewoners bouwstenen ophalen voor nieuw of herontwikkelingen. En vanuit mijn rol in verschillende adviesraden.

Een vrouw is nooit klaar (vrij naar mijn vader Piet van Veen). Er is ook tomeloos veel te doen. Ik ga ervoor, ik hoop jij ook.


Opdrachtgevers

o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vereniging GDO, Ministerie van EZ/ LNV, DuurzaamDoor, Samen Klimaatbestendig, STOWA, Stichting RIONED, provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, gemeente Breda, woningcorporatie Portaal, Alwel, Laurentius, WonenBreburg, Tuinbranche Nederland, Dunea, Groenservice Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland, Eneco, Solarfields, Drechtse Energie, Intratuin en vele anderen.

Is dat alles? Zie verder op: ” Over mij”

Anneke van Veen

ZORGEN VOOR MORGEN klimaatadaptatie, sociale innovatie, programmamanager en -ontwikkelaar, De Tuin met Stip, duurzame toekomst, ontwerp zonnepark, participatietrajecten

anneke2020 Avatar

klimaatadaptatie, sociale innovatie, volhoudbare toekomst, De Tuin met Stip