Projecten

Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn een belangrijke partij in dorpen en steden. Eenderde van het woningbezit is bij hen in eigendom en beheer. Door te schakelen met hun strategie, beleids- en uitvoeringspraktijk kunnen grote stappen gemaakt worden in het klimaatbestendig en aantrekkelijk maken van wijken. Daarbij kan direct geschakeld worden aan welzijn, gezondheid en aan het werken aan meer biodiversiteit. Middels o.a. een gebiedsgerichte aanpak kan de samenwerking tussen gemeente en corporaties én met bewoners optimaal worden vormgegeven.

Een inspiratieboekje voor de corporaties:

Sloop-nieuwbouwproject

In 2013 ontstond de kans om bij een sloop-nieuwbouwproject in Leiden het onderwerp klimaatadaptatie te verkennen samen met woningcorporatie Portaal. De verkenning is mee gegaan in de uitvraag naar architecten en bouwers en heeft ertoe geleid dat een prachtig sociaal woningbouwproject is gerealiseerd met inpandig parkeren. Met daardoor kans voor een nieuw park!

Renovatie

In Utrecht is de samenwerking met Mitros gevonden rond een renovatietraject van vier flats. Er zijn veel kansen. Een intensieve samenwerking tussen corporatie en gemeente is een must. De buurt kan vervolgens worden getransformeerd in een heel aantrekkelijke woonwijk, waarbij de oorspronkelijke stedenbouwkundige kwaliteiten wordt hersteld en er ruimte ontstaat voor bewegen en ontmoeten.

Stadsboerderijen en Natuur- en duurzaamheidscentra

Zonder de betrokkenheid van bewoners is het onmogelijk om de wijken klimaatbestendig te maken. Kinderboerderijen en natuur- en duurzaamheidscentra zijn laagdrempelige locaties met veel bezoekers uit ale lagen van de bevolking. een ideale plek om de bezoekers (jong en oud) bewust te maken van de opgave en van hetgeen ze zelf kunnen betekenen. Voor de kinderboerderijen is een handboek ontwikkeld gebaseerd op twee pilotboerderijen., over het waarom hoe en wat en ook met wie het goed samenwerken is om de bewoners te betrekken.

Digitale speurtocht

Voor de Goudse Hofsteden is een speurtocht ontwikkeld waarbij alle tien de locaties worden aangedaan en vragen worden beantwoord. Spelenderwijs wordt jong en oud geïnformeerd over het onderwerp en over hoe simpel het is er wat aan te doen. Dit spel is ook bruikbaar voor andere locaties.

Tuincentra – en leveranciers

Wanneer bewoners hun tuin willen vergroenen zullen ze meestal bij tuincentra terecht komen. Het is waardevol wanneer de medewerkers bewust zijn van de klimaatadapatieopgave en dat zij commerciële en maatschappelijke doelen kunnen combineren. In samenwerking met vele partijen is een handboek verschenen met 19 concrete maatregelen .

Stichting DE STAD

Stichting DE STAD zet zich in voor de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in Dordrecht. Mijn inbreng betreft groen en water. Wij organiseren daarvoor STADavonden en sinds een paar jaar ook STADlabs, waarbij we samen met bewoners en gemeenteambtenaren werken aan een verbeteringsslag van een nu erg matige buurt die kan transformeren in een AA locatie..

En verder

Voor een waterbergingsproject in het Kagerplassengebied (Leendert de Boerspolder) heb ik een ontwerp gemaakt. Het project is genomineerd voor de Rijnlandse Architectuurprijs 2017.

Vijf Sterren In opdracht van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit is onderzocht wat geleerd kon worden van inrichting en strategie rond 5 grote recreatiegebieden in Zuid-Holland. Als basis voor nieuw beleid (2012).

Climate Miles 2015

Deelname Climate Miles in 2015 (Urgenda). Wandeling naar Parijs voor de COP 21 en deelname als Vrouwenvertegenwoordiger namens de NVR. Zie ook mijn blogs.

Opstelling nota Gastheerschap Dunea 2015